DOCO Group Kodeks Postępowania

Nasza działalność opiera się o zaufanie i dobre imię, które wpływa na postrzeganie naszych produktów i usług przez klientów. “Kodeks zachowania spółki DOCO Group”  jest przewodnikiem prowadzącym nas do prawidłowej postawy wobec klientów.
 • Spółka DOCO Holding B.V. oraz przedsiębiorstwa z jej grupy kapitałowej (zwane dalej „DOCO”) prowadzą działalność w rzetelny i uczciwy sposób, zgodnie z dobrymi praktykami biznesowymi.
 • DOCO winna przestrzegać praw i zasad obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność.
 • Rekrutuje i ocenia pracowników wyłącznie na podstawie ich umiejętności i kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywania przez nich swoich zadań.
 • DOCO powinna przewyższać odpowiednie normy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, osób trzecich oraz ochrony środowiska.
 • DOCO dokłada wszelkich starań, aby stworzyć przyjazne środowisko pracy wolne od dyskryminacji, prześladowań lub zastraszania.
 • Ma pozytywne podejście do różnych kwestii dotyczących środowiska naturalnego. DOCO spełnia albo przewyższa normy określone przez prawa i zasady w zakresie ochrony środowiska, mające zastosowanie do prowadzenia przedsiębiorstwa.
 • Osobiste działania finansowe albo interesy pracowników DOCO nie mogą być w sprzeczności z działalnością ani interesami DOCO. Potencjalne sprzeczności muszą być natychmiast ujawnione.
 • Decyzje handlowe pracowników DOCO nie mogą być podejmowane pod wpływem innych czynników niż względy handlowe. Osoby trzecie prowadzące interesy z DOCO nie powinni odnosić wrażenia, że mogą liczyć na osiągnięcie korzyści, wręczając indywidualnym pracownikom podarunki handlowe lub wyświadczając im przysługę. Nakłanianie do przyjmowania oraz przyjmowanie łapówek w jakiejkolwiek formie jest niedopuszczalne i będzie skutkowało zwolnieniem pracownika w trybie natychmiastowym.
 • DOCO nie może dokonywać żadnych płatności na rzecz partii i organizacji politycznych ani ich przedstawicieli. Zachęca się do zaangażowania w lokalną społeczność; darowizny w postaci czasu oraz działalność charytatywna będzie zależeć od wielkości danego przedsiębiorstwa z grupy DOCO.
 • Księgi administracyjne i dokumenty oraz dokumentacja pomocnicza DOCO muszą dokładnie opisywać i odzwierciedlać informacje na temat charakteru faktycznie przeprowadzonych transakcji. Nie można otwierać, nabywać ani prowadzić żadnych nieujawnionych ani niezgłoszonych rachunków, funduszy bądź aktywów.
 • Dyrektorzy DOCO są odpowiedzialni – na wszystkich poziomach – w ramach swoich uprawnień, za sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego kodeksu postępowania, granic kompetencji oraz zaleceń DOCO Holding B.V. Raz w roku dyrekcja powinna, zgodnie z modelem zalecanym przez DOCO Holding B.V., potwierdzić przestrzeganie kodeksu postępowania DOCO Holding B.V.
handshake